Akademia Menadżera 2 > Zasady przetwarzania danych

Zasady przetwarzania danych

W związku z faktem, że CTS Customized Training Solutions Sp. z o.o. może gromadzić Państwa dane, wypełniając obowiązki prawne wynikające z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane: „RODO”), uprzejmie informujemy, iż:

1) Administratorem danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest CTS Customized Training Solutions Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: 00-854 Warszawa, Aleja Jana Pawła II 25, tel.: 22 208 28 61, e-mail: cts@cts.com.pl.

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: cts@cts.com.pl

3) Cele w jakich możemy przetwarzać dane osobowe, w zależności od źródła pochodzenia:

Lp. Źródło informacji Cel przetwarzania
Dane Uczestników Projektów
1. Formularz kontaktowy na stronie internetowej

• Udzielania odpowiedzi na przesłane pytania, prowadzenie korespondencji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”);
• W celach archiwalnych, obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń własnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”);
• Wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”).

2. Dane otrzymywane podczas rozmów, kontaktów telefonicznych, korespondencji e-mail

• Udzielania odpowiedzi na przesłane pytania, prowadzenie korespondencji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”);
• W celach archiwalnych, obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń własnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”);
• Wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”).

Dane Kontrahentów i innych osób kontaktujących się z Administratorem
3. Dane otrzymywane podczas spotkań i znajdujące się w zawieranych Umowach

• Wykonania zawartej umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”);
• W celu bieżącego kontaktu wynikającego z zawartej umowy lub z podjętych działań zmierzających do jej zawarcia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”);
• Wypełnienie prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku z koniecznością przechowywania dowodów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO” w związku z przepisami podatkowymi);
• W celu dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”);
• Wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”).

4. Dane znajdujące się w korespondencji elektronicznej i papierowej

• Bieżący kontakt z naszymi Kontrahentami i Podmiotami Współpracującymi, z którymi mam podpisane umowy, w celu ich realizacji
• Kontakt z firmami i ich przedstawicielami, z którymi prowadzimy negocjacje przed zawarciem umowy;
• Odpowiedzi na wszelkie inne zapytania, które trafiają do nas na oficjalne adresy umożliwiające komunikację elektroniczną.

(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a, lit. b lub lit. f „RODO”);

4) Odbiorcami danych osobowych w związku z realizacją celów wskazanych w punkcie 3 mogą być:
a) Osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy oraz współpracownicy;
b) Instytucje prowadzące projekt i udzielającym dofinansowania, którego CTS Customized Training Solutions Sp. z o.o. jest Beneficjentem oraz Partnerzy projektu;
c) Podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzania danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów;
d) Podmioty, którym Administrator zobligowany będzie udostępnić dane na podstawie przepisów prawa;
e) Odbiorcy danych tacy jak: kurierzy, banki, kancelarie prawne.

5) Przetwarzane dane osobowe nie są przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6) Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w okresie niezbędnym do realizacji celów wskazanych w punkcie 3. W szczególności w związku z realizacją projektu przez okres jego realizacji, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub przez okres niezbędny dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi;

7) Prawa przysługujące osobom, których dane przetwarzamy:
a) prawo do wyrażenia oraz cofnięcia zgód na przetwarzanie danych osobowych;
b) prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych, którego podstawą jest uzasadniony interes Administratora danych, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją;
c) prawo dostępu do danych, przysługuje Państwu prawo uzyskania dostępu do informacji przetwarzanych na Państwa temat przez Administratora, celu przetwarzania, źródle pochodzenia tych informacji, informacji o odbiorcach danych, którym zostały one ujawnione, okresie przetwarzania danych. Mogą wnieść Państwo o przekazanie kopii danych podlegających przetwarzaniu, także w formie elektronicznej;
d) prawo do sprostowania (poprawienia) danych osobowych, jeśli Państwa dane znajdujące się w naszym posiadaniu są niedokładne lub niekompletne;
e) prawo do usunięcia danych, jeśli Państwa dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Administrator nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie Państwa zgody albo realizacji obowiązku prawnego;
f) prawo do przenoszenia udostępnionych danych w formacie do odczytu maszynowego, np. w celu udostępnienia ich innemu podmiotowi;
g) prawo ograniczenia przetwarzania danych w następujących przypadkach (przy składaniu wniosku należy wskazać jeden z poniższych przypadków):
• jeśli mają Państwo zastrzeżenia co do prawidłowości danych;
• jeśli uważają Państwo, że nie powinniśmy przetwarzać danych, ale jednocześnie nie chcecie, abyśmy je usunęli;
• jeśli takie dane osobowe nie są już nam potrzebne, natomiast Państwo potrzebują ich w związku z dochodzeniem roszczeń;
• jeśli wyrazili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych, a naszym obowiązkiem jest sprawdzenie, czy powinniśmy je dalej przetwarzać.
h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się z naruszeniem przepisów prawa.

Ze swoich uprawnień mogą Państwo skorzystać poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji w za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektroniczną kontaktując się z naszym Inspektorem Ochrony Danych, do którego kontakt wskazujemy w punkcie 2 niniejszej Polityki.
Administrator w terminie miesiąca od otrzymania dyspozycji – udzieli Państwu informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem. W razie potrzeby termin realizacji żądania może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę zgłoszonych żądań.
W celu realizacji Państwa żądania, jesteśmy uprawnieni do weryfikacji tożsamości, aby Państwa dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby.
Jeżeli Państwa żądanie okazałoby się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój nagminny charakter, Administrator może zażądać uzasadnionej opłaty za realizację wniosku albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

8) Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednakże w niektórych przypadkach brak podania danych, może uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie lub zawarcie umowy.

9) Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu profilowaniu, które może wywoływać skutki prawne wobec osób, których dane dotyczą.

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

1) CTS Customized Training Solutions Sp. z o.o.prowadzi profile w mediach społecznościowych, którymi zarządza:
a) W serwisie Facebook, pod adresem: https://www.facebook.com/CTSCustomizedTrainingSolutions/
b) W serwisie LinkedIn, pod adresem: https://www.linkedin.com/company/cts-customized-training-solutions
c) W serwisie YouTube pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UC8kvZMyJq1vCsiRSD5CSFCg

2) Dane w serwisach społecznościowych możemy wykorzystywać w następujących celach:
a) W celu kontaktu i udzielania odpowiedzi na przesłane pytania (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”);
b) W przypadku pozostawienia na naszym profilu komentarz lub wystawienia oceny (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a „RODO”);
c) W celach archiwalnych i dowodowych dla zabezpieczenia informacji, których wykorzystanie może być niezbędna dla dochodzenia naszych praw (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”);
d) W celu tworzenia statystyk – przy wykorzystaniu plików cookie, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają z mediów społecznościowych (jak wielu odwiedza np. fanpage, jak długo na nim pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.) Dzięki temu można stale ulepszać nasz fanpage lub profil i dostosowywać ich działanie do preferencji użytkowników. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia Facebooka oraz Linkedin.

3) Wchodząc na nasze profile w mediach społecznościowych, wykorzystując funkcjonalność „Lubię to” lub „Obserwuj” wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przez nas danych osobowych. W celu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych na naszym fanpage wystarczy zaznaczyć „nie lubię” w stosunku do naszego fanpage. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

4) Podanie danych osobowych jest dobrowolne i zawsze uzależnione od Państwa decyzji. W określonych sytuacjach, podanie danych osobowych może być niezbędne abyśmy mogli udzieli odpowiedzi na Państwa pytanie.

5) W związku, z korzystaniem z profili w serwisach społecznościowych: Facebook oraz LinkedIn Państwa dane osobowe mogą być przekazywane Administratorom tych portali, a tym samym Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego: Stanów Zjednoczonych. W odniesieniu do podmiotów z tego państwa Komisja Europejska stwierdziła właściwy poziom ochrony danych osobowych decyzją wykonawczą z dnia 12 lipca 2016 r. (dane będą przekazywane wyłącznie tym odbiorcom, którzy przystąpili do programu Privacy Shield).

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego