Akademia Menadżera 2 > Aktualności > Akademia Menadzera > Wznowienie 6 rundy naboru

Wznowienie 6 rundy naboru

Z dniem 31.05.2023 r. godz. 10:00 Operator ogłasza wznowienie VI rundy naboru wniosków do projektu pt. „Akademia Menadżera MŚP 2 – wsparcie dla mikro, małych i średnich firm z województwa mazowieckiego i lubelskiego”.

Nabór będzie kontynuowany w formule ciągłej do wyczerpania alokacji.
Operator umożliwia ponowne aplikowanie w ramach trwającej rundy.

Wszystkie dokumenty składane powtórnie muszą być nowymi dokumentami podpisanymi z datą bieżącą. Dokumenty niespełniające tego warunku pozostaną bez rozpatrzenia przez Operatora.

Przedsiębiorcy, którzy zostali odrzuceni mogą ponownie aplikować w ramach trwającej rundy naboru poprzez (wszystkie 3 kroki są obowiązkowe):
1. ponowną rejestrację poprzez Formularz rejestracyjny na stronie PARP https://www.parp.gov.pl/component/site/site/akademia-menadzera-msp-formularz-1 (I etap rekrutacji) 
2. ponowne złożenie skanu podpisanego Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa (Załącznik nr 2 do Regulaminu) w Elektronicznym Systemie Składnia Wniosków (ESSW)
3. ponowne przesłanie KOMPLETU DOKUMENTÓW ZGŁOSZENIOWYCH, tj. oryginał Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa, tożsamy ze skanem przesłanym poprzez ESSW (Załącznik nr 2 do Regulaminu) oraz pozostałych dokumentów rekrutacyjnych (osobiście/kurierem/pocztą) w wersji papierowej  w ciągu 7 dni roboczych* na adres Biura Projektu: Krajowa Izba Gospodarcza w Warszawie, ul. Trębacka 4, recepcja, 00-074 Warszawa;

* Liczone od następnego dnia od wysyłki wersji elektronicznej Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa. Za dzień skutecznego doręczenia dokumentów zgłoszeniowych do Operatora uznaje się dzień ich faktycznego wpływu do biura Operatora.

UWAGA: Biuro projektu dokumenty rekrutacyjne przyjmuje w godzinach 8:00-16:00.

Nabór obejmuje MIKRO (z wyłączeniem JDG niezatrudniających pracowników), MAŁE i ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA.

Zasady naboru określa „Regulamin rekrutacji i uczestnictwa” wraz z załącznikami dostępny na stronie projektu: https://akademiamenadzera2.com.pl/ w zakładce DOKUMENTACJA REKRUTACYJNA AKADEMIA MENADŻERA 2. 

Zalecamy uważne przeczytanie Regulaminu, wzoru umowy oraz pozostałych załączników.

Prosimy o zapoznanie się z Instrukcją obsługi Elektronicznego Systemu Składania Wniosków (Załącznik nr 14). Ponowna aplikacja w ESSW możliwa jest poprzez przycisk „Odnów wniosek”. Wniosek zostanie zwrócony do edycji.

.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego