Akademia Menadżera 2 > Wsparcie sektorów ANTY-COVID

Wsparcie sektorów ANTY-COVID

REJESTRACJA PARP REJESTRACJA SYSTEM WNIOSKÓW

DOKUMENTACJA REKRUTACYJNA DLA SEKTORÓW

Narzędzie pomocnicze przy wypełnianiu dokumentów rekrutacyjnych

ETAP I – Regulamin + załączniki

Regulamin projektu Wsparcie sektorów – wersja nr 2 – obowiązuje od dnia 30.12.2020 r.

• Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa do projektu – sektor handel

• Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa do projektu – sektor odzysk materiałowy surowców

• Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa do projektu – sektor opieka zdrowotna i pomoc społeczna

• Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa do projektu – sektor gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP

Załącznik nr 2a – Oświadczenie o spełnianiu kryteriów innego niż MŚP

Załącznik nr 3 – Formularz zgłoszeniowy właściciela/pracownika

Załącznik nr 4 – Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 5.1 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Załącznik nr 5.2 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik nr 6 – Oświadczenie dotyczące otrzymanej pomocy de minimis

Załącznik nr 7 – Karta wykonania usługi poza BUR

Załącznik nr 8 – Rekomendacja Rady ds. Kompetencji w sektorze wodno-ściekowym i rekultywacji

Załącznik nr 8 – Rekomendacja Rady ds. Kompetencji w sektorze odzysku materiałowego surowców

Załącznik nr 8 – Rekomendacja Rady ds. Kompetencji w sektorze handlu

Załącznik nr 8 – Rekomendacja Rady ds. Kompetencji w sektorze opieki zdrowotnej i pomocy społecznej

Załącznik nr 10 – Ankieta oceniająca usługę rozwojową

Załącznik nr 11 – Oświadczenie pracownika dot. udziału w usługach rozwojowych u pozostałych Operatorów

Załącznik nr 12 – Formularz wykonania usługi doradczej

Załącznik nr 13 – Oświadczenie Realizatora Usługi Zdalnej

Załącznik nr 14 -Instrukcja Elektroniczny System

Załącznik nr 15 – Maksymalne kwoty dofinansowania osobogodziny usługi rozwojowej dla pracownika w sektorze wodno-ściekowym i rekultywacji

Załącznik nr 15 – Maksymalne kwoty dofinansowania osobogodziny usługi rozwojowej dla pracownika w sektorze odzysku materiałowego surowców

Załącznik nr 15 – Maksymalne kwoty dofinansowania osobogodziny usługi rozwojowej dla pracownika w sektorze handlu

Załącznik nr 15 – Maksymalne kwoty dofinansowania osobogodziny usługi rozwojowej dla pracownika w sektorze opieki zdrowotnej i pomocy społecznej

Oświadczenie pomoc społeczna

ETAP II – Umowa + załączniki

Załącznik nr 9 – Wzór umowy dotyczącej refundacji usług rozwojowych – sektor handel

Załącznik nr 9 – Wzór umowy dotyczącej refundacji usług rozwojowych – sektor odzysk materiałowy surowców

Załącznik nr 9 – Wzór umowy dotyczącej refundacji usług rozwojowych – sektor opieka zdrowotna i pomoc społeczna

Załącznik nr 9 – Wzór umowy dotyczącej refundacji usług rozwojowych – sektor gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja

Załącznik nr 1 do Umowy – Wykaz planowanych usług rozwojowych – sektor handel

Załącznik nr 1 do Umowy – Wykaz planowanych usług rozwojowych – sektor odzysk materiałowy surowców

Załącznik nr 1 do Umowy – Wykaz planowanych usług rozwojowych – sektor opieka zdrowotna i pomoc społeczna

Załącznik nr 1 do Umowy – Wykaz planowanych usług rozwojowych – sektor gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja

Załącznik nr 2 do Umowy – Oświadczenie o aktualności danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym – sektor handel

Załącznik nr 2 do Umowy – Oświadczenie o aktualności danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym – sektor odzysk materiałowy surowców

Załącznik nr 2 do Umowy – Oświadczenie o aktualności danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym – sektor opieka zdrowotna i pomoc społeczna

Załącznik nr 2 do Umowy – Oświadczenie o aktualności danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym – sektor gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja

Załącznik nr 3 do Umowy – Wzór umowy na przeprowadzenie usługi rozwojowej – sektor handel

Załącznik nr 3 do Umowy – Wzór umowy na przeprowadzenie usługi rozwojowej – sektor odzysk materiałowy surowców

Załącznik nr 3 do Umowy – Wzór umowy na przeprowadzenie usługi rozwojowej – sektor opieka zdrowotna i pomoc społeczna

Załącznik nr 3 do Umowy – Wzór umowy na przeprowadzenie usługi rozwojowej – sektor gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja

Załącznik nr 4 do Umowy – Wniosek o zaliczkę usługi rozwojowej – sektor handel

Załącznik nr 4 do Umowy – Wniosek o zaliczkę usługi rozwojowej– sektor odzysk materiałowy surowców

Załącznik nr 4 do Umowy – Wniosek o zaliczkę usługi rozwojowej – sektor opieka zdrowotna i pomoc społeczna

Załącznik nr 4 do Umowy – Wniosek o zaliczkę usługi rozwojowej – sektor gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja

Załącznik nr 5 do Umowy – Wniosek o refundację usługi rozwojowej – sektor handel

Załącznik nr 5 do Umowy – Wniosek o refundację usługi rozwojowej – sektor odzysk materiałowy surowców

Załącznik nr 5 do Umowy – Wniosek o refundację usługi rozwojowej – sektor opieka zdrowotna i pomoc społeczna

Załącznik nr 5 do Umowy – Wniosek o refundację usługi rozwojowej – sektor gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego