Akademia Menadżera 2 > Aktualności > Akademia Menadzera > Spotkanie informacyjne dotyczące projektu „Akademia Menadżera MŚP 2 – wsparcie dla mikro, małych i średnich firm z województwa mazowieckiego i lubelskiego”

Spotkanie informacyjne dotyczące projektu „Akademia Menadżera MŚP 2 – wsparcie dla mikro, małych i średnich firm z województwa mazowieckiego i lubelskiego”

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące projektu „Akademia Menadżera MŚP 2 – wsparcie dla mikro, małych i średnich firm z województwa mazowieckiego i lubelskiego”, które odbędzie się online w dniu 15.12.2022 r. w godz. 10.00 – 11.30.

Projekt „Akademia Menadżera MŚP 2 – wsparcie dla mikro, małych i średnich firm z województwa mazowieckiego i lubelskiego” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach II osi priorytetowej „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Działanie 2.21 „Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw”.

Projekt realizowany w okresie od 01.07.2020 r. do 30.06.2023 r.

Adresatami projektu jest kadra menadżerska:
• właściciele MMŚP
• pracownicy MMŚP zatrudnieni na stanowiskach kierowniczych
• pracownicy MMŚP przewidziani do objęcia stanowiska kierowniczego

Celem projektu jest podniesienie kompetencji u minimum 716 kobiet i 1068 mężczyzn spośród 1784 objętych wsparciem właścicieli około 800 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (dalej MŚP)/pracowników kadry menadżerskiej/osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zarządzania zasobami ludzkimi.

W ramach projektu w zakresie wsparcia udzielanego kadrze menadżerskiej przewidziano realizację następujących działań:
1) Opracowanie Analizy potrzeb przedsiębiorstwa i luk kompetencyjnych kadry menadżerskiej
2) Szkolenia i/lub doradztwo z zakresu podnoszenia kompetencji menadżerskich pracowników MŚP w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zarządzania zasobami ludzkimi

Maksymalna kwota dofinansowania usług rozwojowych przypadająca na jednego Pracownika wynosi 7 434,34 zł netto.

Maksymalna kwota dofinansowania na usługi rozwojowe przypadająca na Przedsiębiorstwo wynosi 100 000,00 zł netto.

Koszt podatku od towarów i usług (VAT) nie stanowi kosztu kwalifikowalnego.

Tematy szkoleń/ zakres usług zgodnie z Opisem uniwersalnych Kompetencji menadżerskich:
Grupa Kompetencji: Orientacja Strategiczna: Kompetencje – Określanie celów i priorytetów, Analiza strategiczna, Kształtowanie wizerunku, Przedsiębiorczość, Innowacyjność

Grupa Kompetencji: Zarządzanie przedsiębiorstwem: Kompetencje – Prowadzenie działalności gospodarczej (obszar prawny i administracyjny), Zarządzanie jakością, Zarządzanie finansami, Zarządzanie procesami

Grupa Kompetencji: Skuteczność menadżerska: Kompetencje – Rozwiązywanie konfliktów, Podejmowanie decyzji, Orientacja na cel, Radzenie sobie ze stresem, Rozwiązywanie problemów

Grupa Kompetencji: Przywództwo: Kompetencje – Inspirowanie i budowanie zaangażowania, Budowanie relacji ze współpracownikami, Kształtowanie kultury organizacyjnej, Tworzenie
i upowszechnianie wizji, Wywieranie wpływu, Etyczność i moralność.

Grupa Kompetencji: Zarządzanie zespołem: Kompetencje – Pozyskiwanie pracowników, Ocena pracowników, Rozwój pracowników, Motywowanie pracowników, Delegowanie zadań i uprawnień.

Grupa Kompetencji: Komunikacja i wykorzystanie informacji: Kompetencje – Efektywna komunikacja, Negocjowanie, Prezentacja, Wyszukiwanie, analiza i wykorzystanie informacji, Wykorzystanie technologii IT w procesie komunikacji

Etapy realizacji wsparcia:
I – Rekrutacja (poprzez formularz rejestracyjny na stronie PARP oraz formularz zgłoszeniowy poprzez Elektroniczny System Składania Wniosków)
II – Zakwalifikowanie się do udzielenia wsparcia
III – Zawarcie Umowy wsparcia z Operatorem
IV – Wybór usług rozwojowych w BUR
V – Rozliczenie wsparcia

Poziom refundacji kosztów usług rozwojowych z Projektu wynosi do 80% kosztów.

Refundacja usług rozwojowych stanowi pomoc de minimis/pomoc publiczną. W przypadku przedsiębiorstw z przekroczonym limitem pomocy de minimis pomoc publiczna udzielana jest na zasadach ogólnych.

Link do spotkania

Spotkanie w aplikacji Microsoft Teams

Dołącz na komputerze lub w aplikacji dla urządzeń przenośnych

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Identyfikator spotkania: 388 748 954 329
Kod dostępu: 6hG7e8

Pobierz aplikację Teams | Dołącz w Internecie

Dowiedz się więcej | Opcje spotkania

Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego