Akademia Menadżera 2 > Sektor handel

Sektor handel

W związku z interpretacją przepisów dot. udzielania pomocy de minimis, pragniemy Państwa poinformować co następuje:

Informacja dotyczy sektora handel zadanie COVID-19 i przypadków, kiedy do projektu zgłaszają się przedsiębiorstwa, które powadzą sklepy spożywcze i inne, w których asortymencie znajdują się produkty rybołówstwa i akwakultury. Zgodnie z przepisami dot. udzielania pomocy de minimis (Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis – Zakres art. 1 pkt 1 a – odnosi się do Rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000, zastąpionego Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 1379/2013. W rozporządzeniu nr 1379.2013 słowniczek – definicja sektora rybołówstwa i akwakultury) nie wolno udzielać takiego rodzaju pomocy na cały sektor rybołówstwa i akwakultury (czyli produkcję podstawową, przetwórstwo i obrót). Przedsiębiorstwo prowadzące np. sklep spożywczy zajmuje się m.in. obrotem produktami rybołówstwa i akwakultury.

Jeśli przedsiębiorca ubiega się o pomoc de minimis, która będzie udzielona z przeznaczeniem na działalność nie wykluczoną, a prowadzi również działalność wykluczoną (wyżej wymienioną) to pomocy de minimis wolno udzielić tylko wtedy jeśli zapewni rozdzielność tych działalności tak aby wsparcie udzielone na działalność nie wykluczoną nie zostało wykorzystane na działalność wykluczoną.

W przypadku kiedy Przedsiębiorstwo nie jest w stanie zapewnić ww. rozdzielności (np. kiedy Przedsiębiorca na szkolenie dofinansowane z pomocy de minimis wysyła sprzedawcę, kierownika sklepu spożywczego, prezesa zarządu, lub samego siebie – osoby w przypadku których działalności wykluczonej od wykluczonej nie da się rozdzielić) – PRZEDSIĘBIORCA ZAMIAST Z POMOCY DE MINIMIS MOŻE SKORZYSTAĆ Z POMOCY PUBLICZNEJ NA ZASADACH OGÓLNYCH.

Poniżej przedstawiono zasady, zgodnie z jakimi jest udzielana pomoc publiczna na szkolenia:

Intensywność pomocy nie przekracza 50 % kosztów kwalifikowalnych.

Intensywność pomocy można zwiększyć maksymalnie do 70 % kosztów kwalifikowalnych  w następujący sposób:
a) o 10 punktów procentowych w przypadku szkoleń dla pracowników niepełnosprawnych lub znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji;
b) o 10 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz średniego przedsiębiorstwa i o 20 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz małego przedsiębiorstwa.

Pod pojęciem „pracownik znajdujący się w szczególnie niekorzystnej sytuacji” rozumie się każdą osobę, która:
a) jest w wieku od 15 do 24 lat lub
b) nie posiada wykształcenia ponadgimnazjalnego lub zawodowego (Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia 3) lub nie minęły więcej niż dwa lata od momentu ukończenia przez nią edukacji w pełnym wymiarze i która nie znalazła do tej pory pierwszego stałego zatrudnienia za wynagrodzeniem lub
c) jest w wieku ponad 50 lat lub
d) jest osobą dorosłą mieszkającą samotnie, mającą na utrzymaniu co najmniej jedną osobę lub
e) pracuje w sektorze lub zawodzie w państwie członkowskim, w którym dysproporcja kobiet i mężczyzn jest co najmniej o 25 % większa niż średnia dysproporcja we wszystkich sektorach gospodarki w tym państwie członkowskim i należy do grupy stanowiącej mniejszość lub
f) jest członkiem mniejszości etnicznej w państwie członkowskim, który w celu zwiększenia szans na uzyskanie dostępu do stałego zatrudnienia musi poprawić znajomość języka, uzupełnić szkolenia zawodowe lub zwiększyć doświadczenie zawodowe.

Jeżeli chodzi o kwestie formalne – zamiast zał. 5.02 należy – w przypadku wnioskowania
o pomoc publiczną na zasadach ogólnych – przesłać do Operatora zał. 5.01. Zał. 6 nie będzie w takim przypadku załącznikiem obowiązkowym. W zał. 1 będzie należało zaznaczyć, że wnioskują Państwo o pomoc publiczną (nie de miminis)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego