Akademia Menadżera 2 > Rekrutacja

Rekrutacja

Rekrutacja do Projektu jest prowadzona cyklicznie w 21–dniowych (dni kalendarzowe) rundach przez cały okres realizacji Projektu lub do wyczerpania środków przeznaczonych na dofinansowanie kosztów usług rozwojowych, będących w dyspozycji Operatora.

Terminy przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych w ramach danej rundy naboru będą określone w ogłoszeniach o naborze, publicznie dostępnych na stronie internetowej Operatora https://akademiamenadzera2.com.pl/ co najmniej 7 dni kalendarzowych przed otwarciem każdej rundy.

W każdym kwartale planowane są nie więcej niż 2 rundy naboru dokumentów rekrutacyjnych.

Rekrutacja składa się z dwóch etapów:

ETAP I → REJESTRACJA NA STRONIE PARP

Przedsiębiorcy swoje zainteresowanie udziałem w Projekcie wyrażają poprzez obowiązkowe wypełnienie Formularza rejestracyjnego, zamieszczonego na stronie internetowej PARP Formularz zgłoszeń do Akademii Menadżera MŚP II: https://www.parp.gov.pl/component/site/site/akademia-menadzera-msp-formularz-1

Rejestracja poprzez formularz nie jest równoznaczna z przystąpieniem i zakwalifikowaniem do Projektu.

ETAP II → ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW U OPERATORA

Za moment przystąpienia do projektu uznaje się datę i godzinę wysłania Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa (Załącznik nr 2 do Regulaminu) podczas trwającej rundy naboru poprzez Elektroniczny System Składania Wniosków.

KOMPLET DOKUMENTÓW ZGŁOSZENIOWYCH:
• Załącznik 2 – Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa (kompletny i poprawnie wypełniony)
• Analiza potrzeb rozwojowych* (w przypadku, jeśli Przedsiębiorstwo posiada Analizę spełniającą warunki określone w § 4 ust. 4 i 6, w tym przygotowaną w ramach Działania 2.2 POWER)
• Załącznik 2a – Oświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚP (z instrukcją),
• Załącznik 4 – Formularz/e zgłoszeniowy/e właściciela/pracownika/ów,
• Załącznik 5 – Oświadczenie/a uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych
• Załącznik 6 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
lub
• Załącznik 7 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc
w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (wraz z oświadczeniem dot. spełnienia „efektu zachęty”)
• Załącznik 8 – Oświadczenie dotyczące pomocy de minimis

w oryginale, w wersji papierowej należy dostarczyć do odpowiedniego biura Projektu – zgodnie z podziałem terytorialnym opisanym ust. 8 powyżej (osobiście/kurierem/pocztą) w ciągu 10 dni roboczych pod rygorem nierozpatrzenia zgłoszenia.

UWAGA: W wersji elektronicznej Przedsiębiorca przesyła wyłącznie „Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa” poprzez Elektroniczny System Składania Wniosków. Elektroniczny System Składania Wniosków uruchomiony zostanie w dniu 09.10.2020 r.

Wersję papierową „Kompletu dokumentów zgłoszeniowych” należy dostarczyć (osobiście/kurierem/pocztą) na adres Biura Projektu zgodnego z siedzibą główną MŚP:
Krajowa Izba Gospodarcza w Warszawie, ul. Trębacka 4, pokój 208, piętro II, 00-074 Warszawa – obsługuje następujące powiaty województwa mazowieckiego: sochaczewski, żyrardowski, grodziski, pruszkowski, piaseczyński, otwocki, garwoliński, grójecki, kozienicki, białobrzeski, przysuski, szydłowiecki, radomski, zwoleński, lipski;
CTS Customized Training Solutions Sp. z o.o., ul. Grzybowska 56, recepcja, piętro IX, 00-854 Warszawa – obsługuje następujące powiaty województwa mazowieckiego: Warszawa, łosicki, siedlecki, miński, warszawski zachodni, gostyniński, płocki, płoński, nowodworski, legionowski, wołomiński, węgrowski, sokołowski, ostrowski, wyszkowski, pułtuski, ciechanowski, sierpecki, żuromiński, mławski, przasnyski, ostrołęcki, makowski;
Regionalna Izba Gospodarcza w Lublinie, ul. Dolna 3 Maja 8/9, 20-079 Lublin – obsługuje województwo lubelskie.

Załączniki są dostępne do pobrania na stronie internetowej Projektu: https://akademiamenadzera2.com.pl/do-pobrania oraz w Elektronicznym Systemie Składania Wniosków.
Elektroniczny System Składania Wniosków uruchomiony zostanie w dniu 09.10.2020 r.

Ważne:
*Analiza potrzeb rozwojowych musi być zaakceptowana przez Przedsiębiorcę tj. opatrzona podpisem zatwierdzającym osoby uprawnionej z ramienia przedsiębiorstwa zgodnie z dokumentem rejestrowym.

Weryfikacja dokumentów prowadzona będzie na bieżąco zgodnie z kryteriami formalnymi:
a) Wielkość przedsiębiorstwa: mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa zgodnie z art. 2 zał. I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 (szczegółowe informacje: link do zakładki ważne strony)
b) Siedziba: na obszarze województwa lubelskiego lub mazowieckiego (Makroregionu 2)
c) Stanowiska osób przewidzianych do objęcia wsparciem: wyłącznie kadra menadżerska: właściciele MŚP, pracownicy MŚP zatrudnienie na stanowiskach kierowniczych, pracownicy MŚP przewidziani do objęcia stanowiska kierowniczego

Brak spełnienia któregokolwiek z ww. kryteriów jest równoznaczne z odrzuceniem zgłoszenia do projektu.

Pierwszeństwo w otrzymaniu wsparcia zapewnione zostanie poprzez kryteria premiujące:
• małym przedsiębiorstwom – 15 pkt. (weryfikacja na podstawie oświadczenia)
• przedsiębiorcom, którzy skorzystali ze wsparcia w ramach Działania 2.2 POWER na opracowanie planu rozwoju – 10 pkt. (weryfikacja na podstawie przedłożonych planów rozwoju i oświadczeń)
• przedsiębiorcom lub ich pracownikom, którzy dotychczas nie korzystali ze wsparcia na usługi rozwojowe – 5 pkt (weryfikacja na podstawie oświadczeń oraz danych z SUDOP, pod uwagę będzie brany taki sam czas, jak przy obliczaniu pomocy de minimis)

W ramach projektu:
• maksymalnie 25% uczestników stanowić będą pracownicy mikro przedsiębiorstw – 248 osób;
• maksymalnie 10% uczestników stanowić będą osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniające pracowników – 99 osób;
• maksymalnie 35% uczestników stanowić będą pracownicy małych przedsiębiorstw – 347 osób.

Rekrutacja odbywa się zgodnie z zasadami równych szans i niedyskryminacji.

Po zakończeniu danej rundy w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych zostanie przygotowana lista rankingowa MŚP przyjętych do projektu w danej rundzie.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego