Akademia Menadżera 2 > Aktualności > Rehabilitacja Work > Planowany termin 4 rundy naboru w ramach Akademii Menadżera MŚP 2 – AKTUALIZACJA TERMINU

Planowany termin 4 rundy naboru w ramach Akademii Menadżera MŚP 2 – AKTUALIZACJA TERMINU

Szanowni Państwo,
Czwartą rundę naboru w ramach projektu „Akademia Menadżera MŚP 2 – wsparcie dla mikro, małych i średnich firm z województwa mazowieckiego i lubelskiego” zaplanowaliśmy w dniach 25.08.-07.09.2021 r.

BĘDZIE TO RUNDA OTWARTA WYŁĄCZNIE DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW.

Przypominamy iż rekrutacja składa się z dwóch etapów:

ETAP I → REJESTRACJA NA STRONIE PARP
Przedsiębiorcy swoje zainteresowanie udziałem w Projekcie wyrażają poprzez obowiązkowe wypełnienie Formularza rejestracyjnego, zamieszczonego na stronie internetowej PARP Formularz zgłoszeń do Akademii Menadżera MŚP II: https://www.parp.gov.pl/component/site/site/akademia-menadzera-msp-formularz-1

Rejestracja poprzez formularz nie jest równoznaczna z przystąpieniem i zakwalifikowaniem do Projektu.

Przedsiębiorcy, którzy zarejestrują się na stronie PARP przed ogłoszeniem naboru, zostaną poinformowani na 7 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem najbliższej rundy naboru o jej terminie.

ETAP II → ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW U OPERATORA

Za moment przystąpienia do projektu uznaje się datę i godzinę wysłania Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa (Załącznik nr 2 do Regulaminu) podczas trwającej rundy naboru poprzez Elektroniczny System Składania Wniosków.

KOMPLET DOKUMENTÓW ZGŁOSZENIOWYCH:
• Załącznik 2 – Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa (kompletny i poprawnie wypełniony)
• Analiza potrzeb rozwojowych* (w przypadku, jeśli Przedsiębiorstwo posiada Analizę spełniającą warunki określone w § 4 ust. 4 i 6, w tym przygotowaną w ramach Działania 2.2 POWER)
• Załącznik 2a – Oświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚP (z instrukcją),
• Załącznik 4 – Formularz/e zgłoszeniowy/e właściciela/pracownika/ów,
• Załącznik 4a – Oświadczenie pracownika
• Załącznik 5 – Oświadczenie/a uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych
• Załącznik 6 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
lub
• Załącznik 7 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc
w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (wraz z oświadczeniem dot. spełnienia „efektu zachęty”)
• Załącznik 8 – Oświadczenie dotyczące pomocy de minimis

W oryginale, w wersji papierowej należy dostarczyć do odpowiedniego biura Projektu w ciągu 10 dni roboczych pod rygorem nierozpatrzenia zgłoszenia.

Niedopuszczalne jest wypełnianie i przesyłanie dokumentacji rekrutacyjnej na wzorach z poprzednich rund naboru. Aktualne wzory dokumentów zamieszczone zostaną w zakładce
https://akademiamenadzera2.com.pl/do-pobrania/ najpóźniej w dniu ogłoszenia naboru (tj. 18.08.2021 r).

.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego