Akademia Menadżera 2 > Aktualności > Akademia Menadzera > Ogłaszamy III rundę naboru

Ogłaszamy III rundę naboru

Krajowa Izba Gospodarcza (KIG), CTS Customized Training Solutions Sp. z o.o. (CTS) oraz Regionalna Izba Gospodarcza  w Lublinie ogłaszają I rundę naboru zgłoszeń do projektu pn.: „Akademia Menadżera MŚP 2 – wsparcie dla mikro, małych i średnich firm z województwa mazowieckiego i lubelskiego”.

UWAGA: Przedsiębiorstwa, które otrzymały decyzję negatywną w ramach I rundy naboru lub zrezygnowały z udziału: Obowiązkowa jest dla Państwa powtórna procedura rejestracji przez Formularz rejestracyjny na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

TERMIN III rundy naboru (przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych przedsiębiorstw w formie elektronicznej): od 10.03.2021 r. od godz. 8:00 do 30.03.2021 r. do godz. 16:00.

Operator zastrzega sobie prawo zamknięcia rundy naboru po przekroczeniu 150% przewidzianej alokacji w złożonych przez Przedsiębiorców formularzach zgłoszeniowych.

Tylko Przedsiębiorcy, którzy zgłosili zainteresowanie udziałem w projekcie przez Formularz rejestracyjny na stronie PARP https://www.parp.gov.pl/component/site/site/akademia-menadzera-msp-formularz-1 (I etap rekrutacji) są uprawnieni do złożenia dokumentów rekrutacyjnych podczas rundy naboru (II etap rekrutacji).

Zasady naboru określa „Regulamin rekrutacji i uczestnictwa” wraz z załącznikami dostępny na stronie projektu: https://akademiamenadzera2.com.pl/ w zakładce DOKUMENTACJA REKRUTACYJNA AKADEMIA MENADŻERA 2. Niedopuszczalne jest wypełnianie i przesyłanie dokumentacji rekrutacyjnej na wzorach z I rundy naboru. Aktualne wzorowy dokumentów znajdują  się w zakładce: https://akademiamenadzera2.com.pl/do-pobrania/ (VER.2).

FORMA I MIEJSCE składania dokumentów (OBYDWA ETAPY SĄ OBOWIĄZKOWE):

1. REJESTRACJA (utworzenie konta) w Elektronicznym Systemie Składnia Wniosków (ESSW). W wersji elektronicznej Przedsiębiorca przesyła wyłącznie skan podpisanego Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa (Załącznik nr 2 do Regulaminu).

2.KOMPLET DOKUMENTÓW ZGŁOSZENIOWYCH, tj. oryginał Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa, tożsamy ze skanem przesłanym poprzez ESSW (Załącznik nr 2 do Regulaminu) oraz pozostałych dokumentów rekrutacyjnych (osobiście/kurierem/pocztą) w wersji papierowej  w ciągu 10 dni roboczych* do odpowiedniego biura Projektu zgodnie z podziałem terytorialnym jak w tabeli poniżej:

KIG

przedsiębiorstwa z siedzibą główną
na terenie województwa
mazowieckiego w powiatach: sochaczewskim, żyrardowskim, grodziskim, pruszkowskim, piaseczyńskim, otwockim, garwolińskim, grójeckim, kozienicki, białobrzeskim, przysuskim, szydłowieckim, radomskim, zwoleńskim, lipskim

Krajowa Izba Gospodarcza w Warszawie
ul. Trębacka 4, recepcja
00-074 Warszawa
tel. 22 6309687
email: akademiamenadzera2@kig.pl

CTS

przedsiębiorstwa z siedzibą główną
na terenie województwa
mazowieckiego w powiatach: Warszawa, łosickim, siedleckim, mińskim, warszawskim zachodnim, gostynińskim, płockim, płońskim, nowodworskim, legionowskim, wołomińskim, węgrowskim, sokołowskim, ostrowskim, wyszkowskim, pułtuskim, ciechanowskim, sierpeckim, żuromińskim, mławskim, przasnyskim, ostrołęckim, makowskim

CTS  Customized Training Solutions Sp. z o.o.
ul. Grzybowska 56

Budynek „Biura przy Warzelni”

Recepcja C
00-844 Warszawa
tel. 22 2082863
email: biuro@akademiamenadzera2.com.pl

RIG Lublin

przedsiębiorstwa z siedzibą główną
na terenie województwa
lubelskiego

Regionalna Izba Gospodarcza w Lublinie
ul. Dolna 3 Maja 8/9
20-079 Lublin
tel. 81 5321245
email: info@rig.lublin.pl

Z dopiskiem na kopercie „Akademia Menadżera 2 – runda 3”.

* Liczone od następnego dnia od wysyłki wersji elektronicznej Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa. Za dzień skutecznego doręczenia dokumentów zgłoszeniowych do Operatora uznaje się dzień ich faktycznego wpływu do biura Operatora.

UWAGA: Biura projektu dokumenty rekrutacyjne przyjmują w godzinach 8:00-16:00.

Zalecamy uważne przeczytanie Regulaminu, wzoru umowy oraz pozostałych załączników.

Przedsiębiorstwo w ramach jednej rundy naboru może złożyć Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa i dokumentację rekrutacyjną tylko raz. Kolejne wersje dokumentów rekrutacyjnych złożone w ramach tej samej rundy nie będą rozpatrywane.

Kolejna runda naboru planowana jest w III kwartale 2021 r., z zastrzeżeniem, że rekrutacja może być wstrzymana m.in. w przypadku wyczerpania alokacji na usługi rozwojowe na dany rok kalendarzowy.

Jednym z warunków skorzystania ze wsparcia w ramach projektu jest posiadanie na etapie rekrutacji:
• profilu instytucjonalnego przez Przedsiębiorcę w Bazie Usług Rozwojowych (BUR)
• profilu indywidualnego w BUR przez osobę/y delegowaną/e przez Przedsiębiorcę na usługę/i.

Szczegółowe informacje zostaną przekazane w wiadomości e-mail do tych Przedsiębiorstw, które zainteresowanie udziałem w projekcie zgłosiły przez Formularz rejestracyjny na stronie PARP*.

*W przypadku nieotrzymania od Operatora wiadomości e-mail z zaproszeniem do składania dokumentów rekrutacyjnych, z zachowaniem terminów podanych w Regulaminie, prosimy o pilny kontakt z odpowiednim biurem projektu.

 

.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego