Akademia Menadżera 2 > Aktualności > Akademia Menadzera > Informacja o terminie II rundy naboru w ramach Akademii Menadżera

Informacja o terminie II rundy naboru w ramach Akademii Menadżera

Szanowni Państwo,

Informujemy iż w dniu 02.03.2021 r. rozpocznie się II runda naboru w ramach projektu pn.: „Akademia Menadżera MŚP 2 – wsparcie dla mikro, małych i średnich firm z województwa mazowieckiego i lubelskiego”.

Zgodnie z zapisami Regulaminu rekrutacji § 5 ust. 1 w dniu 23.02.2021 r. na stronie projektu pojawi się ogłoszenie Rundy naboru wraz z aktualnymi dokumentami zgłoszeniowymi. Niedopuszczalne jest wypełnianie i przesyłanie dokumentacji rekrutacyjnej na wzorach z poprzedniej rundy naboru.

Alokacja przewidziana na II nabór wynosi 1 500 000,00 zł (w tym dofinansowanie 1 200 000,00 zł).

Operator zastrzega sobie prawa zamknięcia rundy naboru po przekroczeniu 150% przewidzianej alokacji w złożonych przez Przedsiębiorców formularzach zgłoszeniowych.

Rekrutacja składa się z dwóch etapów:

ETAP I → REJESTRACJA NA STRONIE PARP

Przedsiębiorcy swoje zainteresowanie udziałem w Projekcie wyrażają poprzez obowiązkowe wypełnienie Formularza rejestracyjnego, zamieszczonego na stronie internetowej PARP Formularz zgłoszeń do Akademii Menadżera MŚP II: https://www.parp.gov.pl/component/site/site/akademia-menadzera-msp-formularz-1

Rejestracja poprzez formularz nie jest równoznaczna z przystąpieniem i zakwalifikowaniem do Projektu.

ETAP II → ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW U OPERATORA

Za moment przystąpienia do projektu uznaje się datę i godzinę wysłania Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa (Załącznik nr 2 do Regulaminu) podczas trwającej rundy naboru poprzez Elektroniczny System Składania Wniosków.

KOMPLET DOKUMENTÓW ZGŁOSZENIOWYCH:
• Załącznik 2 – Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa (kompletny i poprawnie wypełniony)
• Analiza potrzeb rozwojowych* (w przypadku, jeśli Przedsiębiorstwo posiada Analizę spełniającą warunki określone w § 4 ust. 4 i 6, w tym przygotowaną w ramach Działania 2.2 POWER)
• Załącznik 2a – Oświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚP (z instrukcją),
• Załącznik 4 – Formularz/e zgłoszeniowy/e właściciela/pracownika/ów,
• Załącznik 5 – Oświadczenie/a uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych
• Załącznik 6 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
lub
• Załącznik 7 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc
w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (wraz z oświadczeniem dot. spełnienia „efektu zachęty”)
• Załącznik 8 – Oświadczenie dotyczące pomocy de minimis

w oryginale, w wersji papierowej należy dostarczyć do odpowiedniego biura Projektu – zgodnie z podziałem terytorialnym opisanym poniżej (osobiście/kurierem/pocztą) w ciągu 10 dni roboczych pod rygorem nierozpatrzenia zgłoszenia.

Na potrzeby realizacji Projektu Operator uruchomił trzy biura Projektu, w zależności od siedziby głównej  MŚP:

• Krajowa Izba Gospodarcza w Warszawie, ul. Trębacka 4, recepcja, 00-074 Warszawa, tel. 22 6309687, email: akademiamenadzera2@kig.pl– obsługuje następujące powiaty województwa mazowieckiego: sochaczewski, żyrardowski, grodziski, pruszkowski, piaseczyński, otwocki, garwoliński, grójecki, kozienicki, białobrzeski, przysuski, szydłowiecki, radomski, zwoleński, lipski;

• CTS  Customized Training Solutions Sp. z o.o., ul. Grzybowska 56, 00-844 Warszawa, Budynek „Biura przy Warzelni”, Recepcja C, tel. 22 2082863, email: biuro@akademiamenadzera2.com.pl– obsługuje następujące powiaty województwa mazowieckiego: Warszawa, łosicki, siedlecki, miński, warszawski zachodni, gostyniński, płocki, płoński, nowodworski, legionowski, wołomiński, węgrowski, sokołowski, ostrowski, wyszkowski, pułtuski, ciechanowski, sierpecki, żuromiński, mławski, przasnyski, ostrołęcki, makowski;

• Regionalna Izba Gospodarcza w Lublinie, ul. Dolna 3 Maja 8/9, 20-079 Lublin, tel. 81 5321245, email: info@rig.lublin.pl– obsługuje województwo lubelskie.

 

.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego