Alokacja na 2020 rok

Alokacja przewidziana na 2020 rok wynosi 1 328 800,00 zł (w tym dofinansowanie 1 063 040,00).

Operator zastrzega sobie prawa zamknięcia rundy naboru po przekroczeniu 150% przewidzianej alokacji w złożonych przez Przedsiębiorców formularzach zgłoszeniowych.

Przypominamy iż zgodnie z zapisami § 4 Regulaminu zakres i kwoty wsparcia wynoszą odpowiednio:
• Maksymalna kwota dofinansowania na usługi rozwojowe wynikająca z Projektu, przypadająca na Przedsiębiorstwo wynosi 100 000,00 zł netto. Koszt analizy wlicza się do limitu przypadającego na przedsiębiorstwo.

• Maksymalna kwota dofinansowania usług rozwojowych na osobę (weryfikacja na podstawie numeru PESEL) wynosi 7 434,34 zł netto. Koszt Analizy nie wlicza się do limitu wsparcia przypadającego na pracownika.

• Maksymalna kwota dofinansowania godziny usługi rozwojowej związanej z doradztwem służącym opracowaniu Analizy potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa – 200,00 zł netto.

• Maksymalna ilość godzin służąca opracowaniu analizy potrzeb:
– mikroprzedsiębiorstwo: 17 godzin – stąd maksymalna kwota dofinansowania analizy – 3 400,00 zł netto
– małe przedsiębiorstwo: 23 godziny – stąd maksymalna kwota dofinansowania analizy – 4 600,00 zł netto
– średnie przedsiębiorstwo: 28 godzin – stąd maksymalna kwota dofinansowania analizy – 5 600,00 zł netto

Koszt podatku od towarów i usług (VAT) nie stanowi kosztu kwalifikowalnego usługi rozwojowej. Wydatek poniesiony na usługę rozwojową będzie refundowany w kwocie netto.

Umowa wsparcia podpisywana jest na kwotę stanowiącą sumę:
• limitu na opracowanie analizy potrzeb
• liczby zgłoszonych osób x limit na osobę

.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego