Akademia Menadżera MŚP 2

Projekt „Akademia Menadżera MŚP 2 – wsparcie dla mikro, małych i średnich firm z województwa mazowieckiego i lubelskiego+wsparcie antycovidowe dla sektora handlu, odzysku materiałowego surowców, opieki zdrowotnej i pomoc społecznej i gospodarki wodno-kanalizacyjnej i rekultywacji- cała Polska” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach II osi priorytetowej „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Działanie 2.21 „Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw”.

Projekt w zakresie obejmującym wsparcie dla kadry menadżerskiej realizowany w okresie od 01.07.2020 r. do 30.06.2022 r.

Projekt w zakresie obejmującym wsparcie antycovidowe realizowany w okresie od 01.10.2020 do 31.03.2021 r.

Adresatami projektu jest kadra menadżerska:
• właściciele MMŚP,
• pracownicy MMŚP zatrudnieni na stanowiskach kierowniczych,
• pracownicy MMŚP przewidziani do objęcia stanowiska kierowniczego
oraz w ramach wsparcia antycovidowego:
• właściciele i pracownicy MMŚP i dużych przedsiębiorstw, prowadzących działalność w jednym z poniższych sektorów:
o Handel (tylko MMŚP, PKD G.47)
o Odzysk materiałowy surowców (MMŚP oraz duże przedsiębiorstwa, PKD E.38)
o Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (tylko MMŚP, sekcja Q, PKD 86.21.Z; PKD 86.22.Z; PKD 86.23.Z; PKD 86.90.A; PKD 86.90.B; PKD 86.90.C; PKD 86.90.D; PKD 86.90.E, PKD 87.10.Z, PKD 87.20.Z, PKD 87.30.Z, PKD 87.90.Z, PKD 88.10.Z, PKD 88.91.Z, PKD 88.99)
o Gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja (tylko MMŚP, PKD E.36, E.37, E.39)

O dofinansowanie w ramach wsparcia udzielanego kadrze menadżerskiej mogą ubiegać się przedsiębiorcy i /lub przedsiębiorstwa, które mają główną siedzibę na obszarze tzw. Makroregionu 2, który obejmuje 2 województwa:
• lubelskie
• mazowieckie

O dofinansowanie w ramach wsparcia antycovidowego ubiegać mogą się przedsiębiorcy/przedsiębiorstwa z obszaru całej Polski, pod warunkiem posiadania zarejestrowanej działalności na terenie kraju.

Celem projektów ramach wsparcia udzielanego kadrze menadżerskiej jest podniesienie kompetencji u minimum 358 kobiet i 534 mężczyzn spośród 990 objętych wsparciem właścicieli około 400 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (dalej MŚP)/pracowników kadry menadżerskiej/osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zarządzania zasobami ludzkimi.

Celem projektu w ramach wsparcia antycovidowego jest podniesienie kompetencji u minimum 1481 (1015 kobiet, 466 mężczyzn) spośród 1645 objętych wsparciem (1130 kobiet, 515 mężczyzn) właścicieli/pracowników 1500 MMŚP i dużych przedsiębiorstw, w tym w sektorach:
• Handel – 650 os. (400K, 250M)
• Odzysk materiałowy surowców – 116 os. (30K, 86M), duże przedsiębiorstwa – max. 25% wszystkich pracowników objętych wsparciem,
• Opieka zdrowotna i pomoc społeczna – 280 os. (200K, 80M),
• Gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja – 599 os. (500K, 99M

DOFINANSOWANIE
Całkowita wartość projektu: 29 003 186,30 PLN
Kwota dofinansowania: 24 106 114,70 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego